Ми допомагаємо дітям з інвалідністю стати самостійними

вівторок, 16 жовтня 2018 р.

Програма "Соціальне замовлення - 2019" для обговорення на Круглому столі

проект
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
                                        КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                        
Р І Ш Е Н Н Я
від "___" __________ 2018 року
№ _______-VII
Про затвердження Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Біла Церква у 2019 році з використанням механізму соціального замовлення

Відповідно до пункту 1 статті 18, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про соціальне замовлення у місті Біла Церква, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 27 вересня 2018 року №2809-57, з метою залучення організацій громадянського суспільства до участі у проведенні заходів щодо розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Білоцерківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Біла Церква у 2019 році з використанням механізму соціального замовлення (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Білоцерківської міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.Міський голова                                     Г. ДикийДодаток
до рішення Білоцерківської міської ради
від "____" ________ 2018 р.
№ _______-VII
Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Біла Церква у 2019 році з використанням механізму соціального замовлення

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
Ініціатор розроблення Програми Депутати Білоцерківської міської ради ‒ члени конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсів соціальних проектів і виконавців соціальних замовлень
2.
Розробник Програми
Депутати Білоцерківської міської ради ‒ члени конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсів соціальних проектів і виконавців соціальних замовлень
3.
Співрозробники Програми
Підрозділи Білоцерківської міської ради: відділ аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста; відділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю; управління соціального захисту населення; управління з питань молоді та спорту; служба у справах дітей
4.
Відповідальні виконавці Програми
Відділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю; управління соціального захисту населення; управління освіти і науки, управління з питань молоді та спорту; служба у справах дітей
5.
Виконавці ПрограмиЦентр соціально-психологічної реабілітації дітей "Злагода"; виконавці соціальних проектів
6.
Термін реалізації Програми 2019 рік
7.
Загальний обсяг бюджетних ресурсів (спеціальний фонд) для реалізації Програми1050 тис. грн

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Програма щорічно розробляється та затверджується Білоцерківською міською радою відповідно до затвердженого міською радою Положення про соціальне замовлення у місті Біла Церква (далі ‒ Положення).
Пріоритетні соціальні проблеми, включені до цієї Програми у якості номінацій конкурсу, визначені коаліцією громадських організацій – ініціаторів впровадження механізму соціального замовлення у місті Біла Церква, експертами Одеського інституту соціальних технологій, Світового банку спільно із відділом інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю Білоцер­ківської міської ради. Згідно із вимогами Положення, ці пріоритетні соціальні проблеми знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування міста.

3. Визначення мети Програми

Мета Програми полягає в підвищенні адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Біла Церква шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових небюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми
Програма надає можливість організаціям громадянського суспільства вирішити частину пріоритетних соціальних проблем міста Біла Церква за рахунок коштів бюджету міста і стимулює ці організації залучати додаткові ресурси з інших джерел.
Реалізація цієї Програми здійснюється на основі комплексності підходів до розв'язання соціальних проблем, поєднання бюджетного та небюджетного фінансування, гласності та відкритості усіх процедур, широкої опори на громадську ініціативу, небайдужість мешканців міста та професіоналізм виконавців соціального замовлення.
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Біла Церква на 2019 рік, а також за рахунок коштів, залучених виконавцями соціального замовлення з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Інформація про ресурсне забезпечення Програми наведена у додатку 1 до Програми.
Замовниками Програми є виконавчі органи Білоцерківської міської ради, у сфері діяльності яких знаходяться пріоритетні соціальні проблеми, винесені для розв'язання, які є головними розпорядниками бюджетних коштів.
Виконавцями соціального замовлення є неприбуткові організації грома­дянського суспільства, до яких згідно з пунктом 1.2 Положення, належать громадські та благодійні організації, а також органи самоорганізації населення, які перемогли в конкурсі претендентів та з якими укладені соціальні контракти на виконання соціального замовлення.
Пропозиції учасників конкурсу, які містять шляхи, засоби та механізми розв'язання пріоритетних соціальних проблем, оцінюються Конкурсною комісією в межах відповідних номінацій конкурсу за критеріями, визначеними Положенням. Зокрема оцінюється:
  • відповідність проекту конкурсному завданню, яке міститься в оголошенні про конкурс, та вимогам до соціальних проектів згідно із додатком 5 до Положення; 
  • наявність в організації позитивного досвіду розв'язання подібних соціальних проблем; 
  • оригінальність та новизна запропонованого рішення; 
  • економічна ефективність проекту; 
  • соціальна ефективність проекту; 
  • об'єм додаткових ресурсів, які залучаються з інших джерел для реалізації соціального проекту. 
Учасники конкурсу, визнані Конкурсною комісією переможцями, отримують статус виконавців соціального замовлення та укладають із замовниками соціальні контракти, які містять взаємні зобов'язання сторін, терміни та зміст виконання запланованих заходів, обсяг фінансових ресурсів, які виконавець отримує з бюджету міста Біла Церква, а також обсягу ресурсів, які виконавець зобов'язується залучити додатково з інших джерел.
Склад номінацій конкурсу, основні вимоги до соціальних проектів, які розроблятимуть учасники конкурсу в 2019 році, а також замовники соціальних замовлень (головні розпорядники бюджетних коштів) по кожній номінації наведені у додатку 2 до Програми. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за 6 номінаціями, основні напрями діяльності та заходи по кожній з яких наведені у додатку 3.

6. Очікувані результати та ефективність Програми
В результаті виконання Програми планується:
  • підвищити ефективність розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Біла Церква шляхом підвищення адресності та якості соціальних послуг, посилення мотивації їх виконавців та залучення додаткових матеріальних і нематеріальних ресурсів для вирішення вказаних проблем; 
  • підвищити рівень соціального захисту населення міста; 
  • пом'якшити соціальну напругу, спричинену інфляційними процесами в Україні; 
  • налагодити співпрацю між міською владою та громадськістю. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію виконання усіх соціальних проектів, що реалізуються виконавцями соціального замовлення у межах Програми, здійснює Конкурсна комісія та замовники (відповідальні виконавці) соціального замовлення.
Контроль за якістю робіт, що виконуються, і соціальних послуг, що надаються виконавцями соціального замовлення, здійснюється замовниками соціального замовлення в порядку і за показниками, обумовленими соціальним контрактом.
Терміни і форми поточної та підсумкової звітності про виконання робіт виконавцями соціального замовлення визначаються соціальними контрактами згідно вимог Положення.
Виконавці Програми до 25 грудня 2019 року подають відділу аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста і відділу інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю Білоцерківської міської ради інформацію про виконання Програми за 2019 рік.

Секретар ради В. КошельДодаток 1
до Програми


Ресурсне забезпечення Програми розв'язання пріоритетних 

соціальних проблем міста Біла Церква у 2019 році

Джерела фінансування,
які пропонується залучити для виконання Програми
Обсяги витрат у 2019 році, тис. грнУсього витрат на виконання Програми,
тис. грн
Усього, в т.ч.1050,01050,0
Бюджет м. Біла Церква1050,01050,0


Секретар ради В. Кошель
Додаток 2
до ПрограмиНапрями діяльності та заходи Програми розв'язання пріоритетних
соціальних проблем 
м. Біла Церква у 2019 році

Перелік заходів ПрограмиСтрок виконання заходуВиконавціДжерела фінансу­вання*Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:Очікуваний результат
Усього2019 рік
1.Номінації конкурсу соціальних проектів:2019 рік
Бюджет
м. Біла Церква
1050,0
1050,0
Реалізація Програми здійснюва­тиметься за 7 номінаціями.
В результаті виконання Програми буде:
- підвищено рівень адресності та ефективності розв'язання прі­оритетних соціальних проблем міста Біла Церква шляхом залу­чення додаткових фінансових ресурсів;
- підвищено рівень соціального захисту населення міста;
- пом'якшено соціальну напругу спричинену інфляційними процесами в Україні;
- налагоджена співпраця між міською владою та громадсь­кістю
1) соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітаціяуправління соціального захисту населення
2) сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого вікууправління соціального захисту населення
3) соціально-психологічна реабілітація та адаптація внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімейуправління соціального захисту населення
4) сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Біла Церквавідділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю
5) сприяння вирішенню соціальних проблем дітей та молодіуправління з питань сім'ї, молоді та спорту

6) «Творча ініціатива» – інші соціально важливі для населення міста проекти
відділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю


7) інклюзивна освіта та всебічний розвиток дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами
управління
освіти і науки
Видатки на виконання соціальних проектів, тис. грн1050,01050,0
Кількість номінацій77
Середній обсяг витрат на одну номінацію150,0150,0
Всього за Програмою:Бюджет
м. Біла Церква
1050,01050,0
*Остаточний обсяг фінансування по кожній номінації в межах загальної суми визначається за підсумками конкурсу соціальних проектів, які затверджуються розпорядженням міського голови.

Секретар ради В. КошельДодаток 3
до Програми
НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ,
ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ у 2019 роціНомінаціяОсновні вимоги до соціальних проектівЗамовник соціального замовлення
1Соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітаціяПроект має сприяти покращенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та адаптації їх у суспільстві, розвитку соціального підприємництва, у тому числі:
- комплексному розв'язанню проблем соціальної реабілітації і адаптації осіб з інвалідністю різних нозологій, вікових груп і статі, включаючи психолого-педагогічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію, у тому числі шляхом надання їм кваліфікованих соціальних послуг;
- розвитку інклюзивного середовища в побуті, міському просторі, освіті тощо;
- соціально-психологічній реабілітації осіб, які потрапили у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;
- організації взаємодії усіх суб’єктів, які беруть участь у здійсненні соціальних заходів по відношенню до осіб з інвалідністю: місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій, комерційних структур тощо, а також просвіті громадян, які не є особами з інвалідністю, щодо їх поведінки по відношенню до осіб з інвалідністю;
- подоланню таких властивих середовищу осіб з інвалідністю явищ, як соціальна пасивність, “комплекс утриманця”, розпач і розгубленість, формуванню у осіб з інвалідністю соціальної та ділової активності, прагнення і здібності до само- і взаємодопомоги, покладання на особисті можливості тощо.
- навчанню соціальному підприємництву, експертно-консультаційній підтримці соціального бізнесу з юридичних, бухгалтерських та інших питань;
- організаційної та іншої підтримки у розвитку як новостворених стартапів, так і діючих соціальних підприємств;
- просуванню ідей соціального бізнесу серед підприємців та в суспільстві в цілому.
- створенню механізму impact-інвестування та інших ефективних фінансових інструментів для підтримки розвитку соціального підприємництва (фондів, кредитних спілок, відшкодування відсотків за кредитами з боку міської влади тощо)
- популяризації шкільного та молодіжного соціального підприємництва, як майбутньої основи бізнес-середовища Білої Церкви
- розвитку ремісничих та «зелених» видів соціальних підприємств
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
2Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого вікуПроект має сприяти створенню у місті умов для підвищення якості і змістовного наповнення життя людей похилого віку, сприяти їх соціальній активності та активному довголіттю, включаючи:
- заходи медико-соціальної спрямованості, які б забезпечували профілактику найбільш поширених захворювань та оздоровлення людей похилого віку;
- заходи психологічної і соціально-психологічної підтримки літніх;
- залучення громадян похилого віку до творчості, навчання, спілкування, духовного розвитку;
- сприяння діловій активності і працевлаштуванню літніх;
- розвиток громадської активності людей похилого віку, їх участі у створенні і діяльності об’єднань громадян, волонтерській праці;
- оволодіння навичками самозахисту, взаємодопомоги та ін.
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради


3
Соціально-психологічна реабілітація та адаптація внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей


Проект має сприяти покращенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації та адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та учасників АТО, через:
- комплексне розв'язання проблем соціальної реабілітації та адаптації ВПО та учасників АТО, включаючи психологічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та самореалізації у нових життєвих умовах;
- взаємодію зі службами соціальної допомоги, підвідомчими управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, а також з органами і установами охорони здоров'я і житлово-комунального обслуговування населення;
- розвиток волонтерського руху з метою безпосередньої участі громадян для організації допомоги бійцям АТО, а також пораненим, які перебувають у госпіталях;
- залучення ВПО до організації їхнього дозвілля з пізнавально-інформаційними цілями.
- сприяння у пошуку чи оренді житла, адаптації у навчальних закладах, медичне обслуговування, вирішенню інших побутових проблем);
- допомогу в пошуку роботи чи організації самозайнятості;
- здійснення інформаційно-консультативної роботи щодо реалізації прав та обов'язків ВПО та учасників АТО;
- налагодження ефективного діалогу між представниками влади міста та ВПО;
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
4Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Біла ЦеркваПроект має сприяти покращенню організаційно-правових умов для удосконалення та розвитку системи самоорганізації населення у м. Біла Церква шляхом забезпечення дієвості існуючих механізмів локальної демократії та розвитку громадської активності різних верств населення, включаючи:
- аналіз і поширення на усю територію міста позитивного досвіду створення і практичної діяльності органів самоорганізації населення (ОСНів);
- створення загальноміської системи організаційно-методичної та матеріально-технічної підтримки різноманітних форм самоорганізації населення;
- відпрацювання механізмів конструктивної взаємодії органів місцевого самоврядування із структурами самоорганізації населення;
- створення системи інформування та професійного навчання активу ОСНів;
- впровадження і розвиток різноманітних форм участі громадськості в управлінні місцевими справами.
- роз'яснення суті та особливостей застосування основних механізмів місцевої демократії, проведення відповідних тренінгів та практичних заходів
Відділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю Білоцерківської міської ради
5Сприяння вирішенню соціальних проблем дітей і молодіПроект має мотивувати молодь до особистої участі у роботі зі створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку і передбачити заходи, спрямовані на:
- активізацію громадської активності молоді шляхом її участі у розбудові засад громадянського суспільства та представленню і захисту своїх прав через органи студентського, шкільного самоврядування;
- розвиток молодіжного волонтерства з метою безпосередньої участі молоді у поліпшені становища територіальної громади міста та його території;
- підвищення конкурентоздатності молоді на вітчизняному та загальноєвропейському ринках: праці, грантів щодо підтримки інтелектуальних надбань, громадянських ініціатив, творчості, дотримання здорового способу життя.
- створення умов для фізичного розвитку і занять спортом дітей та молоді з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю.
Управління з питань сім’ї, молоді та спорту Білоцерківської міської ради
6Інклюзивна освіта та всебічний розвиток дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами- розвиток шкільної, дошкільної, позашкільної інклюзивної освіти;
- створення умов для широкого впровадження якісної інклюзії;
- навчання педагогів та спеціалістів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії;
- впровадження нових, ефективних методик інклюзивного навчання;
- створення умов для всебічного фізичного розвитку та занять спортом дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами;
- розвиток інклюзії в музичному, хореографічному, образотворчому, театральному та прикладному мистецтві
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
7«Творча ініціатива» – інші соціально важливі для населення міста проектиПроект має сприяти розвитку творчої активності дітей і дорослих у місті, зокрема через:
- розвиток дитячої та юнацької технічної творчості;
- створення/розвиток науково-інженерних та гуманітарних аналітичних структур, проведення досліджень, розробку інноваційних проектів і програм з питань місцевого розвитку;
- проведення диспутів, конференцій, круглих столів та інших комунікативних заходів з питань, що мають суспільне значення для територіальної громади міста
Відділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю Білоцерківської міської ради
Секретар ради                                              В. КошельНемає коментарів: