Ми допомагаємо дітям з інвалідністю стати самостійними

понеділок, 6 лютого 2017 р.

Меморандум

про співпрацю у сфері захисту прав людей з інвалідністю у Білій Церкві
між

Білоцерківським міським товариством дітей-інвалідів та їх батьків «Аюрведа»  в особі голови правління Миколи Дулогло;
Білоцерківським корпусом добровольців  в особі голови правління Олександра Магдича;
Білоцерківським товариством інвалідів «Фенікс» в особі голови правління Ніни Карпович;
ГО спорт для людей з інвалідіністю «Клуб любителів регбі «Мета» в особі голови Сергія Дьякова;
Білоцерківською міською громадською організацією “Вікторія” в особі Ніни Скоробагатько;
ГО дітей з аутизмом «Бачу світ по іншому» в особі Василя Чернишенко;
Білоцерківської міської громадської організації інвалідів  «Лідер власної долі» в особі голови Олени Дмитраш, Сторони, уклали цей Меморандум та домовилися про таке:


1. Мета і предмет Меморандуму.
1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця у сфері захисту прав людей з інвалідністю всіх нозологій на якісну реабілітацію та повноцінне життя в громаді.
1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін для досягнення мети Меморандуму, що здійснюється шляхом підготовки та реалізації спільних заходів і проектів, а саме звернень,  інформаційних запитів – запити про одержання інформації або доступу до документів, громадських слухань, місцевих ініціатив, мітингів, мирні збори громдян, страйків, вуличних походів, звернення до суду щодо оскарження рішень дій або бездіяльності органів влади.
2. Напрями співпраці Сторін
2.1. Сторони поєднуватимуть свої зусилля, можливості та ресурси для досягнення мети цього Меморандуму та домовляються про співпрацю за такими напрямами:
2.1.1. обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми, що розроблені та (або) реалізуються;
2.1.2. створення єдиного інформаційного простору у сферах своєї діяльності, які представляють взаємний інтерес;
2.1.3. інші узгоджені напрями співробітництва.
3. Форми співпраці Сторін
3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовність прийняти наступні зобов’язання:
3.1.1. активно та оперативно співпрацювати на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємопідтримки;
3.1.2. сприяти створенню правового, організаційного та інформаційного середовища для співпраці Сторін;
3.1.3. розробляти та реалізовувати спільні проекти з питань, що становлять суспільний інтерес;
3.1.4. організовувати спільні заходи шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших публічних заходів для обговорення актуальних питань та обміном досвіду між Сторонами у межах дії Меморандуму.
4. Організація співпраці Сторін
4.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:
4.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо організації спільних заходів;
4.1.2. проводять зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін у цьому напрямку;
4.1.3. беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог законодавства України;
4.1.5. беруть на себе зобов’язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.
5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та укладається строком на один рік. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніше як за місяць до припинення дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.
5.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за місяць.
6. Заключні положення
6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін шляхом обміну відповідними листами у формі додатків і стають його невід’ємною частиною.
6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів.
6.3. Жодне положення Меморандуму не може тлумачитися як таке, що встановлює правові норми.
6.4. Положення Меморандуму не накладають на Сторони ніяких фінансових зобов’язань.
6.5. Цей Меморандум укладено українською мовою по одному примірнику кожній зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Громадська оргагізація
Керівник
Підпис
Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків «Аюрведа»  
Микола Дулогло
Білоцерківський корпус добровольців 
Олександр Магдич
Білоцерківське товариство інвалідів «Фенікс»
Ніна Карпович
ГО спорт для людей з інвалідіністю «Клуб любителів регбі «Мета»
Сергій Дьяков
Білоцерківська міська громадська організація “Вікторія”
Ніна Скоробагатько
ГО дітей з аутизмом «Бачу світ по іншому»
Василь Чернишенко 
Білоцерківська міська громадська організація інвалідів  «Лідер власної долі»
Олена ДмитрашНемає коментарів: